Algemene voorwaarden | Belicons

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Omdat Algemene voorwaarden niet zo eenvoudig te begrijpen zijn, heb ik vanaf punt 3 bij elk onderdeel van de voorwaarden een eenvoudige samenvatting geschreven. Let op: de uitgebreide versie de officiële versie, de samenvatting is alleen maar een hulpstuk bij het lezen. Wil je verdere verduidelijking of heb je andere vragen? Dan kan je me altijd een e-mail sturen of bellen op 06-25562795

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze algemene voorwaarden is 18 december 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

 

1. Bedrijfsgegevens

Hieronder vind je de bedrijfsgegevens van Belicons.

Bedrijfsnaam: Belicons
Eigenaar: Mariska Bosschaert
Vestigingsadres: Rembrandtlaan 67, 3443 EC, Woerden
Telefoonnummer: 06-25562795. Ik kan de telefoon helaas niet altijd opnemen. Maar spreek de voicemail in en ik bel je zo snel mogelijk terug.
E-mailadres: info@belicons.nl
KvK-nummer: 61989738
BTW-identificatienummer: NL176494595B01

 

2. Gebruikte begrippen

Alle begrippen die in de Algemene voorwaarden gebruikt worden, worden hieronder uitgelegd.

Definities

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument diensten of producten ontvangt met betrekking tot een overeenkomst op afstand en deze diensten of producten door de ondernemer worden geleverd door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen deze derde partij en de ondernemer;
   
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van haar herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

 

3. Geldigheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn geldig op alle overeenkomsten die tussen mij en de koper plaatsvinden. Dus of de koop gedaan wordt via het afrekenformulier of via mail, de voorwaarden zijn geldig. Ik heb daarom ook de plicht om alle mensen die iets bij Belicons willen kopen de mogelijkheid te geven deze voorwaarden in te zien.

En leuk om te weten: mocht ik ergens voorwaarden hebben die elkaar tegenspreken, dan geldt de voorwaarde die jou het beste uitkomt.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor haar het meest gunstig is.

 

 

4. Duidelijkheid in het aanbod

Het is natuurlijk belangrijk dat wanneer je iets koopt, je een zo goed mogelijk beeld hebt van wat je koopt. Dus de beschrijvingen van de producten, de foto's en andere informatie over het product en over de koop mogen niet tot ongewenste verrassingen achteraf leiden. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

 

5. De overeenkomst

Zodra je op 'bestellen' drukt en de bestelling via Belicons is bevestigd, doordat je een e-mail met de gegevens van je bestelling erin ontvangen hebt, dan staat de bestelling vast. Wanneer de bestelling nog niet bevestigd is, dan kan je het nog annuleren.

Aangezien je via Internet betaalt moet ik ervoor zorgen dat je dit veilig kunt doen. De veiligheid is gewaarborgd, omdat je niet op Belicons zelf betaalt, maar via andere veilige betaalwebsites, Paypal of Mollie Betaaldiensten. Je kunt er ook voor kiezen om het geld zelf over te maken.

Ik mag onderzoeken of degene die een bestelling doet wel echt kan betalen. Wanneer ik vermoedens heb dat het niet klopt, dan mag ik een bestelling weigeren of er extra voorwaarden aan verbinden.

Ik zorg ervoor dat de volgende informatie goed toegankelijk voor je is:

 • Het adres waar je met klachten terecht kunt
 • Wat je moet en kunt doen wanneer je een product wilt terugsturen
 • Garanties en service na aankoop
 • De prijs incl. BTW en verzendkosten
 • De manier waarop de bestelling betaald is
 • Het door jou opgegeven verzendadres

De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. Het formulier voor herroeping.
    
  7.  In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

 

6. Recht op terugsturen

Wanneer je de bestelling ontvangt (of iemand het namens jou ontvangt), dan heb je 14 dagen bedenktijd. Ik vraag je dan natuurlijk waarom je het product terugstuurt, maar dat hoef je me niet te vertellen.

Wanneer niet alle producten uit dezelfde bestelling op hetzelfde moment aankomen, dan gaat deze bedenktijd in wanneer je (of iemand namens jou) het laatste product uit de bestelling ontvangen hebt.

Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van haar reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door haar aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door haar aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door haar aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

7. Wat wordt van jou verwacht tijdens je bedenktijd?

Tijdens de bedenktijd moet je goed omgaan met de producten en hun verpakking. Je kunt ze uitproberen en bekijken op dezelfde manier als je in een fysieke winkel ook zou mogen. Doe je dat niet dan kan ik de schade bij je in rekening brengen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer haar niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

 

8. Wat doe je als je een product wilt terugsturen en wat kost dat?

Wanneer je het product terugstuurt, doe dit dan door het Herroeppingsformulier in te vullen. Selecteer op de contactpagina het juiste formulier en vul het in. Het product zelf stuur je terug de dag nadat je gemeld hebt dat je het product wilt terugsturen. Alle onderdelen van het product moeten mee teruggestuurd worden en het product moet in originele verpakking teruggestuurd worden.

Wanneer het product te laat bij mij terug is, dan moet je zelf kunnen bewijzen dat je het wel op tijd verstuurd hebt.

De verzendkosten voor het terugsturen betaal je zelf.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn door middel van het het Herroeppingsformulier
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt zij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als zij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

 

9. Wat wordt er van mij verwacht als jij een product wilt terugsturen?

Zodra ik een e-mail van je krijg waarin staat dat je het product wilt terugsturen, dan stuur ik je zo snel mogelijk een bevestiging daarvan. Ik maak het aan Belicons betaalde bedrag terug naar je over, maximaal 14 dagen nadat je me gemeld hebt dat je het product wilt terugsturen en wanneer ik het product ontvangen heb.

Ik maak het geld op dezelfde manier over als jij Belicons betaald hebt, tenzij jij het goed vindt dat ik dat op een andere manier doe. Aan dit terugbetalen zitten geen kosten voor jou verbonden. Wanneer je er zelf voor hebt gekozen dat ik het product op een duurdere manier voor je verzend dan ik normaal zou doen, dan mag ik die extra kosten wel bij je in rekening brengen.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument haar de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat zij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

 

10. Wanneer kan ik weigeren een product terug te nemen?

In de wet staat dat op sommige producten geen bedenktermijn is, bijvoorbeeld voor bedervelijke producten of producten die speciaal aangepast zijn voor degene die het koopt. Maar dat geldt in principe niet voor de producten in deze webshop. Mocht daar een uitzonderling op komen, dan laat ik je dat weten voordat ik het product verstuur.

Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. Producten die door hun aard niet teruggestuurd kunnen worden;

 

 

11. De prijs van producten

Zodra je een bestelling hebt gedaan, kan ik de prijs niet meer verhogen. Ook als het BTW tarief zou veranderen, dan blijft het BTW tarief gelden van het moment dat je de bestelling deed.

De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richt prijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 

12. Verzendkosten

De producten worden met PostNL verstuurd. De prijs hangt af van de grootte en bestemming van de bestelling. Bij de producten zelf staat of het in een brief past of in een pakket verzonden moet worden.

Bestellingen boven € 20,- binnen Nederland zijn gratis.

Verzendkosten
De verzendkosten zijn afhankelijk van de verzendvorm en de bestemming van de bestelling. De verzendvorm is zichtbaar bij elk product. Onder kan je zien hoeveel de verzending van een brief of pakket kost naar bepaalde bestemmingen.

Bestellingen boven € 20,- binnen Nederland zijn gratis.
 

Bestemming: Binnen Nederland

Verzendvorm Prijs
Brief € 2,95
Pakket € 6,95

Bestemming: Europa 1

Hieronder vallen: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Verenigd-Koninkrijk en Zweden.

Verzendvorm Prijs
Brief € 4,95
Pakket € 8,95

Bestemming: Europa 2

Hieronder vallen: Bulgarije, Estland, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.

Verzendvorm Prijs
Brief € 4,95
Pakket € 10,95

Bestemming: Europa 3

Hieronder vallen: Cyprus, Griekenland en, Malta.

Verzendvorm Prijs
Brief € 4,95
Pakket € 11,95

 

 

13. Naleven van de overeenkomst

Ik doe mijn best om goede producten naar je op te sturen. Mocht er toch iets met het product zijn, dan kan je met klachten bij mij terecht en ga ik je niet doorsturen naar mijn leverancier o.i.d.

Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.
   
 3. ‘Extra garantie’ betekent elke verplichting door de ondernemer, haar leverancier, importeur of fabrikant waaraan zij bepaalde rechten ontleed, of tegen de consument beweert dat zij verder gaat dan de wet haar verplicht in het geval zij de overeenkomst niet naleeft.

 

 

14. Afhandelen van de aankoop

Ik doe mijn best om je bestelling zo goed mogelijk af te handelen. Ik laat de producten via PostNL afleveren op het adres dat jij op het afrekenformulier invult als 'verzendadres'. In Nederland kun je de producten na 2 tot 4 dagen op het verzendadres verwachten. In het buitenland duurt het vaak wat langer.

Mocht het langer duren dan laat ik je dat zo snel mogelijk weten. Het is dan geen probleem als je de bestelling wilt annuleren en je geld terug wilt. Ik ben verantwoordelijk voor het product totdat het bij jou aangekomen is, of bij degene waar jij van hebt aangegeven dat diegene het moet ontvangen.

 

Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. De levertermijn van producten op Belicons is 2 tot 4 dagen binnen Nederland. Leveren naar het buitenland duurt vaak wat langer
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 4 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn o is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen en niet langer dan 30 dagen na de ontbinding.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als je een product hebt ontvangen dat beschadigd is, dan laat je dit binnen drie dagen weten door middel van het formulier 'Ik heb een beschadigd product ontvangen' Selecteer op de contactpagina het juiste formulier en vul het in.

 

 

15. Betaling

Het totaalbedrag van de bestelling moet maximaal na 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn overgemaakt worden naar Belicons. Ik mag je niet verplichten om meer dan 50% vooruit te betalen. Het bedrag dat vooruit betaald wordt moet eerst op de rekening van Belicons binnen zijn voordat ik het product verstuur.

Als je verkeerde informatie over de betaling hebt doorgegeven dan moet je dat zo snel mogelijk aan me laten weten. Mocht je na 14 dagen na het begin van je bedenktijd nog niet betaald hebben, dan mag ik incassokosten bij je in rekening brengen. Dit is minimaal € 40,-.

Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan haar betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat zij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

 

16. Klachten

Wanneer je klachten hebt dan kun je het Klachtenformulier invullen. Selecteer op de contactpagina het juiste formulier en vul het in.

Wanneer je niet tevreden bent over de manier waarop ik je bestelling heb uitgevoerd, dan is het belangrijk dat je er niet te lang mee wacht, binnen 7 dagen, om dit te melden en dat je duidelijk omschrijft wat er volgens jou niet goed gegaan is. Ik stuur je dan binnen een paar dagen een reactie.

Als we er samen niet uitkomen, dan kan Stichting WebwinkelKeur bemiddelen. Ook kun je je klacht melden via het Europees ODR platform.

Klachten

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft.

  Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om haar klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

 

17. Wat als we het oneens zijn?

Mochten we het oneens zijn over de uitvoering van een bestelling en daar niet samen uitkomen, dan kunnen we terugvallen op de Nederlandse wet.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

18. Voorwaarden die niet in deze Algemene voorwaarden staan

Mocht ik nog ergens anders voorwaarden hebben staan, dan mogen deze niet in het nadeel van jou zijn. Ik moet er dan voor zorgen dat je er gemakkelijk bij kunt en deze eenvoudig kunt downloaden en opslaan.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

19. Wijzingingen in deze algemene voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen aangepast worden, dus kijk er regelmatig naar. Rechtsboven kun je zien wanneer de voorwaarden voor het laatst aangepast zijn.